ھله عاشقان

ھله عاشقان ، ھله عاشقان ، بزنید صلا به جهان جان

                            که مشعشع استُ زلا مکان، شده نور حقّ به همه عیان

ز چه  غافلان  متحیّرند ؟   و از این   جلا  متغیّرند ؟

                          ز چه  عالمان  متشنّج اند ؟   و عصا  زنند  به  ارمغان

توکه اهل ‌علمی وباشعور، بکن این ‌سفربه ارض طور

                          به  تجلّیات همین ظهور،  بنگَر،  ببین به  دو چشم جان

بنگَر تو ای  ثَمَرِ هدی ،  که  ظهور حقّ   شده  بر ملا

                            همه  مردمان ز پی بهاء ، شر و شورها زده بر زمان

طلعات  قدسیِ اقدسش  ،   لمعات  مهر  و  محبّتش

                           نفحـات  صـبحِ  ‌حقیقتـش ،  بدمیده  جان  به  جهـانیان

به  فیوض  و  رحمتِ  کبریا ،  بعنایتِ شهِ  پر عطا

                           به خلوص نیّت  و دِلْرَها ،  شود  آدمی  چو فرشـتگان

هله عاشقان ،  بزنید صلا ،  که به  نغمه عندلیب بقا

                           به   نسـائم   گلـشن  وفـا ،   بکـند   هـدایـت  غافـلان

هوفهایم ، 5 فوریه 2010