مجادله بر سر یک خال

لطفأ قسمت آخرش را هم بخوانید!

مجادله در ادبیات بر سر یک خال

حافظ

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را


صائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را


شهریار

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
هر آنکس که چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را


بهمن سلوکی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به او من عشق میورزم که بازد ملک دارارا
بنازم آن قد و قامت، بنازم نرگس شهلا
که خال هندویش دارد خریدارانِ کالا را
به خال هندویش باید همانا عشق ها ورزیم
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارارا
نه چون صائب که میخواهد سر و تن ارزشی یابند
و یا چون شهریارانی ببازم روح و اجزا را