شیراز پر غوغا شود

شیراز پر غوغا شود،  شکّرلبی پیدا شود
ترسم که آشوب لبش، بر هم زند بغداد را
                                              حافظ

ظاهر شد  آن گنج  نهان ،  نوآفرین  افراد  را            دوری کنید،  ای دوستان ،  افکار بی بنیاد را
شیراز  پر غوغا  شده،  سرّ  نهان  افشاء شده             شکّر لبی پیدا شده ،  بر هم زده بغداد را
آگه چو گشتی آن زمان، حافظ، تو از سرّ نهان            آگاه کردی دف زنان ، با این سخن افراد را
شیراز  شهر  دلبران ،  بغداد و  مهر  بیکران            نازل ز حقّ اند مظهران ، جویا شوید اسناد را
آوای  یا هو، عارفان ،  پیچانده  در نه  آسمان            پرده گشا شد دلسِتان،  آن طلعت دلشاد را
چون حضرت ربّ الجنود، با ما مدارا مینمود             بر اقتضای فضلُ جود، روحی دمید اجساد را
دنیای دیرین زنده شد، طرح نوین گسترده شد             از لطف او بخشیده شد، بعدی دگر ابعاد را
ظلم و ستم دیده بسی، رنجانده او را هر کسی             هرگز ندید او مدرسی، منزلگهی آباد را
بهمن، طربناکی کنون،  در مجمع ربّ الفنون             بر مردمان بخشوده چون ، شخصیتّی آزاد را

هوفهایم، 29/05/2019
شعر از بهمن سلوکی